PO

Polityka Cookie

Ta witryna korzysta z narzędzi śledzenia. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie. Więcej informacji na temat leczenia Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do ich ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z Serwisu lub powiązanych Usług przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do udostępnienia Danych na polecenie organów publicznych. Szczegółowe informacje

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Witryna może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych. Dziennik systemu i konserwacja

Na potrzeby związane z eksploatacją i konserwacją Witryna oraz wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, które są plikami rejestrującymi interakcje i które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika. Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w dowolnym momencie od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych. Odpowiedź na prośby „Nie śledź”

Ta witryna internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je usługi zewnętrzne, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Użytkowników na tej stronie oraz w miarę możliwości w Serwisie, a także, o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z skrajności numer kontaktowy, którego jest w posiadaniu. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika. Informacje dla konsumentów z Kalifornii

Ta część dokumentu integruje i uzupełnia informacje zawarte w pozostałej części polityki prywatności i jest dostarczana przez firmę obsługującą niniejszą Witrynę oraz, w stosownych przypadkach, przez jej spółkę macierzystą oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (dla celów niniejszej sekcji łącznie określane jako „my”, „nasze” lub „nasze”).

Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników, których uważa się za konsumentów zamieszkałych w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z „California Consumer Privacy Act of 2018” (tacy Użytkownicy zwani są dalej po prostu „Ty”, „Twój ”, „Ty” lub „Twój ”), a dla nich te postanowienia mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi rozbieżnymi lub sprzecznymi postanowieniami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

W tej części dokumentu używany jest termin „dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (CCPA). Kategorie gromadzonych, ujawnianych lub sprzedawanych danych osobowych

Ta sekcja podsumowuje kategorie danych osobowych, które zebraliśmy, przekazaliśmy lub „sprzedaliśmy” zgodnie z CCPA oraz powiązane cele przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat tych czynności znajdują się w części zatytułowanej „Szczegóły przetwarzania Danych Osobowych” w niniejszym dokumencie.

Informacje, które zbieramy: kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych

Zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych o Tobie: identyfikatory i informacje w Internecie.

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii danych osobowych bez uprzedniego poinformowania Cię o nowej polityce. Jak zbieramy informacje: Jakie są źródła gromadzonych przez nas danych osobowych?

Zbieramy powyższe kategorie danych osobowych, bezpośrednio lub pośrednio, od Ciebie, gdy korzystasz z tej Witryny.

Na przykład, bezpośrednio przekazujesz nam swoje dane osobowe, gdy przesyłasz zapytania za pośrednictwem dowolnego formularza w tej Witrynie, a także pośrednio przekazujesz nam dane osobowe podczas przeglądania tej Witryny, ponieważ Twoje dane osobowe są automatycznie obserwowane i gromadzone. Wreszcie możemy zbierać Twoje dane osobowe od stron trzecich, które współpracują z nami w związku ze świadczeniem Usługi lub działaniem tej Witryny i jej funkcji. Jak wykorzystujemy zebrane informacje: udostępnianie i przekazywanie Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach operacyjnych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w celach operacyjnych i usługowych. W takim przypadku zawieramy pisemną umowę z tą osobą trzecią, która zobowiązuje odbiorcę Twoich danych osobowych do zachowania tych informacji w tajemnicy i niewykorzystywania ich w celach innych niż niezbędne do wykonania umowy.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, gdy poprosisz nas lub upoważnisz nas do tego, aby świadczyć Ci naszą Usługę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów przetwarzania, zapoznaj się z odpowiednią sekcją tego dokumentu. Sprzedaż Twoich danych osobowych

Do celów niniejszego dokumentu termin „sprzedaż” oznacza „sprzedawanie, przekazywanie, udostępnianie, upublicznianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną danych osobowych konsumenta przez spółce innej spółce lub osobom trzecim, za wynagrodzeniem lub dla innego rodzaju zysku”.

Oznacza to, że np. sprzedaż może mieć miejsce za każdym razem, gdy aplikacja publikuje reklamy, przeprowadza analizę statystyczną jej ruchu lub wyświetleń lub po prostu korzysta z narzędzi, takich jak wtyczki sieci społecznościowych i podobne narzędzia.

Twoje prawo do rezygnacji ze sprzedaży Twoich danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy poprosisz nas o niesprzedawanie Twoich danych, zrealizujemy Twoje żądanie. Takie żądania można składać swobodnie, w dowolnym momencie i bez składania wniosku podlegającego weryfikacji, po prostu postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Instrukcje dotyczące rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub skorzystać z prawa do rezygnacji w odniesieniu do wszystkich sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem tej Witryny, zarówno online, jak i offline, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby umożliwić prawidłowe działanie tej Witryny i jej funkcji („cele operacyjne”). W takich przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób adekwatny i proporcjonalny do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane oraz ściśle w granicach zgodnych celów.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w innych celach, takich jak cele komercyjne (jak wskazano w sekcji „Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych” niniejszego dokumentu), a także w celu przestrzegania prawa i obrony naszych praw. właściwym organom, gdy nasze prawa lub interesy są zagrożone lub gdy poniesiemy szkodę.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w żadnym innym, niezwiązanym lub niezgodnym celu bez uprzedniego poinformowania Cię o nowej polityce.

Twoje prawa do prywatności tylko i poza prawem egzekwowania Prawo do wiedzy i możliwości

Masz prawo wiedzieć, dojdź:

kategorie danych osobowych, zbieramy lub Tobie i tych informacji, cele, których używamy, Twoje dane osobowe i komu je udostępniamy; w przypadku sprzedaży lub prezentacji danych osobowych, które mają powstać, w przypadku dostaw, poziomów danych osobowych emitowanych w każdej kategorii odbiorców; TEN w celu uzyskania informacji o silnych kontach, które będą miały wznowienie, kategoria danych osobowych od każdej osoby mającej kontakt;

Powyższe informacje są zgodne z danymi technicznymi zebranymi lub wykorzystanymi w ostatnich 12 dniach.

W przypadku wystąpienia nas drogą odpowiedzialną, informacje w niej sposób będą „przenośne”, tj. Kontynuacja w celu rozwiązaniam, abyś mógł bez możliwości wykonania czynności o utworzenie innego rozwiązania technicznego -. Prawo do świadczenia usług Twoich danych osobowych

Masz prawo, aby doszło, gdy doszło do swoich danych osobowych, ze względu na wyjątków, którzy mieliby zabezpieczyć się przed oszukaniem się lub nettomi działaniami, w celu skorzystania z niektórych praw itp.).

Jeśli nie ma zastosowania żadne wyjątek , aby przez prawo, po wykonaniu porównywalnych dostawców Ci prawa usunie naszych danych osobowych i poprosimy naszych dostawców, aby Twoje dane osobowe to samo to samo. Jak zdjęcia ze swoich praw

Aby można było prawnie zrobić, należy sprawdzić, należy sprawdzić z nami, kontaktując się z nami, odnoszą się do danych kontaktowych w celu wykonania.

Aby na Twoje żądanie, być być w stanie Cię. W tym celu złóż możliwe, aby można było zmontować prawego autora do zweryfikowania, które muszą:

niedostateczne informacje, aby umożliwić nam limitowaną weryfikację, czy jesteś osobą, która jest odpowiedzialna za zebrane przez nas dane osobowe, lub utrzymanie ograniczonej liczby pracowników; opisz swoją odpowiedź na to pytanie, a zrozumiemy, ocenili i nie będzie zareagowali na or co nas prosisz.

Nie odpowiemy na żadne prośby, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości, a tym samym potwierdzić, że posiadane przez nas informacje rzeczywiście dotyczą Ciebie.

Jeśli nie możesz osobiście złożyć weryfikowalnego wniosku, możesz delegować osobę zarejestrowaną w kalifornijskim Sekretarzu Stanu, aby zrobiła to w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś osobą dorosłą, możesz złożyć weryfikowalną prośbę w imieniu osoby, która podlega Twojej odpowiedzialności rodzicielskiej.

Maksymalnie 2 wnioski można złożyć w ciągu 12 miesięcy. Jak i jak długo będziemy obsługiwać Twoją prośbę

W ciągu 10 dni potwierdzimy, że otrzymaliśmy Twoją prośbę i udzielimy Ci informacji, w jaki sposób ją przetworzymy.

Odpowiemy na meritum prośby w ciągu 45 dni od jego otrzymania. Jeśli potrzebujemy więcej czasu, wyjaśnimy dlaczego i poinformujemy, ile czasu potrzebujemy. W związku z tym należy pamiętać, że spełnienie Twojej prośby może zająć do 90 dni.

Nasza komunikacja obejmie okres ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, wyjaśnimy powód odmowy.

Nie będziemy pobierać żadnych opłat za przetworzenie lub udzielenie odpowiedzi na możliwe do zweryfikowania żądanie, chyba że jest to ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne. W takich przypadkach możemy zastosować rozsądną opłatę lub odrzucić żądanie. W obu przypadkach poinformujemy Cię o naszych decyzjach i wyjaśnimy przyczyny.Sito internet e SEO/SEM realizzato da